కేంద్రం, రాష్ట్రాలకు ప్రజలు చెల్లిస్తున్న పన్నుల మొత్తం రూ. 35 లక్షల కోట్లు

31 0