విదేశీ యాత్రకు వెళ్ళే రైతుల సంఖ్య 123కు పెంపురాజధానితో సమాంతరంగా రైతుల ఉన్నతి32 […]