ఏటా 25 లక్షల మంది మృతి కట్టె పొయ్యి మరణాలు 10 లక్షలు మురికి […]