అసెంబ్లీ, హైకోర్టు డిజైన్లు లండన్ లో ప్రదర్శన.. నార్మన్ ఫోస్టర్ టీమ్ తో […]