పాఠశాల స్థాయిలో పరిజ్ఞానం పూర్.. మన స్థానం 16 రాష్ట్రాల తర్వాతే..