2018 చివరికల్లా ఆధార్ ఎంట్రీ, బయో మెట్రిక్ బోర్డింగ్.. ప్రతి పాయింట్లో పేపర్ టికెట్ […]