పరిష్కారానికి వెళ్తే ప్రత్యక్ష జోక్యానికి పావులు కదిపిన కేంద్రం