పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రణాళికలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కొర్రీలు […]