పెద్ద పదవి వద్దు,  పెద్దమనసుతో తోడ్పడండి.. వనరులన్నీ అందిస్తా…పెట్టబడులతో రండి..