రాజధానిలో ప్రాజెక్టులు వేగంగా సాగకపోవడంపై సిఎం అసహనం